Waar staat SCCILLS voor?
SEL Coaching CEntraal en Integraal in vaardigheden van Leerling, Leerkracht en School

SCCILLS is een psycho-educatie- en beeldcoachingstraject dat inzicht en handvatten geeft hoe je vanuit de relatie met de leerling en de dagelijkse interacties systematisch Sociaal  Emotioneel Leren (SEL) kunt bevorderen.

SCCILLS bestaat uit drie bijeenkomsten met het hele schoolteam, vier individuele bijeenkomsten met kartrekkende leerkrachten uit groep 3 en 4 en twee bijeenkomsten waarbij de kartrekkers samen reflecteren aan de hand van videobeelden.

Voor het onderzoek zijn we op zoek naar leerkrachten van groep 3 en 4 & beeldcoaches, die volgend schooljaar (2024-2025) samen met hun team SEL op de kaart willen zetten binnen hun school.

Waarom is Sociaal Emotioneel Leren belangrijk?

Sociaal Emotioneel Leren (SEL) betreft vaardigheden in het omgaan met jezelf en met anderen. Deze emotionele en sociale vaardigheden zijn belangrijk voor een positieve ontwikkeling van de leerling, maar ook voor een positief klimaat in de klas en het welbevinden van leerkrachten.

SEL Stimuleren in de klas?

Leerkrachten willen het Sociaal Emotioneel Leren van leerlingen ondersteunen tijdens de dagelijkse interacties in de klas, maar voelen zich niet altijd competent om dit te doen. Vragen die leerkrachten hebben zijn bijvoorbeeld: “Hoe leer ik leerlingen hun emoties reguleren?” of “Hoe leer ik leerlingen op een positieve manier met elkaar omgaan?”. De huidige SEL- programma’s werken vanuit een lesmethode voor leerlingen en geven leerkrachten soms te weinig handvatten hoe zij de ontwikkeling van SEL-vaardigheden tijdens interacties met leerlingen kunnen ondersteunen. SCCILLS is daarom een interventie die leerkrachten kan helpen om SEL-vaardigheden effectiever aan te leren bij leerlingen, via de leerkracht-leerling relatie en tijdens de dagelijkse interacties met de leerling in de klas.

Toon meer informatie voor:
Leerkrachten
Beeldcoaches
Wij zijn op zoek naar enthousiaste en gedreven schoolteams die zich willen professionaliseren op het gebied van het bevorderen van SEL tijdens de dagelijkse interacties met leerlingen in de klas.
Wie kan deelnemen?
Schoolteams en kartrekkende leerkrachten van groep 3 en 4.
 • Meedoen met de interventie met voor- en nameting

 • Meedoen als controlegroep via voor- en nameting

Als er een beeldcoach binnen het team is, kan deze gratis opgeleid worden om het coachingstraject met het team uit te voeren. Bekijk in dat geval ook de informatie voor beeldcoaches!
Wat levert meedoen op?
 • Inspirerende startbijeenkomst en eindsymposium waarin ruimte is voor uitwisseling met gelijkgestemde onderwijsprofessionals en experts vanuit de wetenschap

 • Alle scholen: Vergoeding van 100 euro voor leerkrachten die deelnemen aan de dataverzameling

 • Interventiescholen: Gratis professionaliseringstraject schoolteam (3 bijeenkomsten) en gratis inzichtgevend en beeldcoachingstraject (6 bijeenkomsten) voor leerkrachten uit groep 3 en 4

 • Interventiescholen: Verankering van SEL binnen het schoolklimaat

 • Controlescholen: Vergoeding van 250 euro per school voor deelname aan het onderzoek

 • Indien interne beeldcoach opgeleid wordt in SCCILLS: Gratis opleiding in SCCILLS methodiek

Voor de uitvoering van de SCCILLS interventie zijn we op zoek naar geïnteresseerde beeldcoaches die graag opgeleid en gecertificeerd willen worden in de SCCILLS methodiek en deze methodiek in het kader van het onderzoek willen gebruiken in hun coaching van leerkrachten.
Een certificaat behalen?
Als beeldcoach voer je één of meerdere coachingstraject(en) uit bij het eigen team en kartrekkende leerkrachten in groep 3-4 OF voer je tegen vergoeding op een andere school één of meerdere SCCILLS interventie traject(en) uit in het kader van de studie. Na afloop van de studie fungeer je als ambassadeur van de SCCILLS methodiek zodat meer scholen van het aanbod gebruik kunnen gaan maken.
Wat levert meedoen op?
 • Inspirerende startbijeenkomst en eindsymposium waarin ruimte is voor uitwisseling met gelijkgestemde onderwijsprofessionals en experts vanuit de wetenschap

 • Leuke vergoeding voor deelnemende teams aan dataverzameling en/of interventie

 • Gratis opleidingstraject en intervisies in de SCCILLS methodiek.

 • Certificering in de SCCILLS-methodiek.

 • Verankering van SEL binnen het schoolklimaat.

 • Indien uitvoering binnen een ander dan het eigen team: vergoeding voor uitvoering interventie.

Mee doen aan het onderzoek?
Voor het onderzoek zijn we op zoek naar leerkrachten van groep 3 en 4 & beeldcoaches, die volgend schooljaar samen met hun team SEL op de kaart willen zetten binnen hun school. Wij zoeken scholen die aan de SCCILLS interventie deel willen nemen. Ook zoeken wij scholen die wel meedoen aan de dataverzameling, maar niet aan het onderzoek (controlescholen).
Meld je aan als leerkracht!
Meld je aan als Beeldcoach!
Verloop onderzoek
Hieronder kun je globaal lezen wat je mag verwachten wanneer je meedoet aan het onderzoek. Als je meedoet in de controlegroep dan gelden hetzelfde tijdspad en activiteiten, exclusief de interventieperiode.
Herfst 2024
Leerkrachten
Beeldcoaches
Aftrap
SCCILLS scholing dagdeel 1
1 dagdeel
Meting 1
1 à 2 dagen per klas
SCCILLS scholing dagdeel 2
1 dagdeel
Januari - Mei 2025
SCCILLS traject
Uitvoering SCCILLS-interventie in het schoolteam en leerkrachten
groep 3 en 4

SCCILLS scholing deel 3 & 4
2 dagdelen

Intervisiebijeenkomsten
Mei - Juni 2025
Meting 2
1 à 2 dagen per klas
Evaluatie SCCILLS interventie
Herfst 2025
Symposium

Einde onderzoek
Het SCCILLS Team